Radio Centrum - nagrody jakie lubisz !

Regulamin konkursu „Śpiewać każdy może. Kawowo – radiowe karaoke."

§ 1. DEFINICJE i POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE (użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie):

 1. Organizator – Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, NIP: 618-004-43-14 / Radio Centrum, 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 12; nadające całodobowy program na częstotliwości 106.4 fm – rozgłośnia radiowa na antenie której będzie organizowany przedmiotowy Konkurs,
 2. Woseba – P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o., Producent kaw marki Woseba z siedzibą w Odolanowie, ul. Krotoszyńska 150, 63-430 Odolanów, www.woseba.com.pl. – fundator nagród i zleceniodawca niniejszego Konkursu,
 3. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Śpiewać każdy może. Kawowo – radiowe karaoke." opisany w niniejszym Regulaminie,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu,
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Czas trwania konkursu obejmuje wszystkie dni w okresie od 11.12.2017 r. do 23.12.2017 r. z wyłączeniem niedzieli 17 grudnia
 7. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich słuchaczy Radia Centrum 106.4, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 8. Z zastrzeżeniem ppkt. „i” poniżej, uczestnikiem niniejszego konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w §1. ppkt. „g” oraz, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada aktywny nr telefonu kontaktowego; zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Woseba. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

§ 2. ZASADY KONKURSU, PROCEDURA ŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO, NAGRODY

 1. W dniu konkursu w przedziale czasowym godz. 13:00 – 14:00 prezenter radiowy ogłasza na antenie Radia Centrum rozpoczęcie konkursu i podaje nr telefonu kontaktowego dla słuchaczy. Po połączeniu się na antenie radia, słuchacz śpiewa do wybranego w danym dniu podkładu muzycznego, zgodnie ze wskazówkami prezentera radiowego oraz informacjami umieszczonymi równolegle na profilu fejsbukowym radia CENTRUM_106.4
 2. Jeśli w ocenie prezentera radiowego prowadzącego dany konkurs słuchacz wywiąże się poprawnie językowo i muzycznie z postawionego mu zadania opisanego w § 2. Pkt. 1 niniejszego regulaminu, otrzymuje nagrodę
 3. Nagrodą dzienną - wydawaną w Konkursie – codziennie od poniedziałku do piątku w trakcie trwania konkursu jest nagroda rzeczowa w postaci torby bawełnianej z rysunkiem Andrzeja Mleczki, z zawartością:

- kawa mielona WOSEBA Espresso 250 g

- kawa mielona WOSEBA Crema Gold 250 g

- kawa mielona WOSEBA Arabica 250 g

- kawa mielona WOSEBA Cafe Brasil 250g

- kawa ziarnista WOSEBA Arabica 500 g

- kawa ziarnista WOSEBA Café Brasil 500 g

- kawiarka Wartość jednego zestawu: 96,25 zł brutto.

 1. Nagrodą sobotnią - wydawanymi w Konkursie – w każda sobotę jego trwania jest plecak z zawartością

- kawa mielona WOSEBA Espresso 250 g

- kawa mielona WOSEBA Crema Gold 250 g

- kawa mielona WOSEBA Arabica 250 g

- kawa mielona WOSEBA Café Brasil 250g

- kawa ziarnista WOSEBA Espresso 500 g

- kawa ziarnista WOSEBA Crema Gold 500 g

- kawa ziarnista WOSEBA Arabica 500 g

- kawa ziarnista WOSEBA Café Brasil 500 g

 1. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 2. Zwycięzcy w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

§ 3. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy uzyskali prawo do nagrody, zostaną powiadomieni o wygranej na antenie Radia Centrum 106.4 na bieżąco w trakcie trwania Konkursu.
 2. Nagrody zostaną wydane laureatom przez organizatora w siedzibie pod adresem: Radio Centrum, 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 12. Nagrody można odbierać na bieżąco w trakcie trwania Konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2018 r.
 3. Warunkiem wydania nagrody jest wylegitymowanie się przez laureata dokumentem tożsamości oraz podpisanie druku pokwitowania / potwierdzenia odbioru nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody.
 5. W przypadku niespełnienia warunku określonego w §3. ppkt. „c” Laureat traci prawo do nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 6. W momencie przekazania i pokwitowania przez laureata odbioru nagrody laureat staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio nagrody.
 7. W przypadku nieodebrania nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2018 r. nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu.

§ 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego konkursu uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 31.12.2017 r.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres biura organizatora wskazany w pkt. 1.1. lit. a). Na kopercie należy dodać dopisek „Kawowa Sobota w Radiu Centrum". Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez uczestników jest Organizator. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz przekazania nagród. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe uczestników zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po zakończeniu konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych powstałych z przyczyn leżących po stronie Operatorów Telefonii.
 3. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.rc.fm oraz w biurze organizatora od daty rozpoczęcia konkursu do dnia 31.12.2017 r.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody uczestnikowi konkursu w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem. Zasady przeprowadzenia konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

ORGANIZATOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na odbiór każdej nagrody wygranej w Radiu Centrum masz 14 dni od daty konkursu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA OŚWIADCZENIA WOLI DOT. WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH - BĘDĄCA ELEMENTEM REGULAMINU KAŻDEGO KONKURSU LUB PLEBISCYTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU Z SIEDZIBĄ W: 62-800 KALISZ, UL.ŁAZIENNA 6, NA ANTENIE I STRONIE INTERNETOWEJ RADIA CENTRUM 106.4:

1. Uczestnicy Konkursu lub Plebiscytu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu lub Plebiscytu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

2. Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.

3. Zwycięzcy Konkursu lub Plebiscytu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie lub Plebiscycie.

4. Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie lub Plebiscycie.

5. Uczestnikom Konkursu lub Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

DODATKOWE INFORMACJE REGULAMINIOWE DOTYCZĄCE KONKURSÓW RADIA CENTRUM 106.4

1. Organizatorem konkursów Radia Centrum 106.4 jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6.

2. Regulamin dotyczy wszystkich konkursów organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na antenie, stronie www Organizatora i portalach społecznościowych Organizatora
Konkursy są otwarte dla wszystkich z wyłączeniem pracowników i współpracowników Radia oraz ich najbliższych rodzin.

3. Uczestnikiem konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

4. Zwycięzca dowolnego konkursu radiowego może ponownie przystąpić do kolejnego dowolnego konkursu dopiero po upływie 2 tygodni.

5. Rozwiązania do konkursów należy podawać telefonicznie, nadsyłać drogą SMS, pocztą elektroniczną, wiadomością na portalu społecznościowym lub pocztą tradycyjną - w zależności od specyfiki konkursu, o której uczestnicy konkursu sa informowanie oddzielnie przy każdym oddzielnym konkursie

6. Udział w konkursie przez udzielenie odpowiedzi w kokursie, wymaga podania określonych każdrazowo przez Organizatora danych osobwych uczestnika. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych.

7. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, nagroda nie zostanie przyznana.

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

9. Jeśli wartość pojedynczej nagrody lub łączna wartość zestawu nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami), nie podlegają one obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego; jeśli przekracza wartość 760,00 zł brutto – laureat zobowiązany jest przy odbiorze nagrody wpłacić do kasy Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody (lub zestawu).

10. Nagrody należy odebrać w siedzibie Radia pod adresem: ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Organizator nagród nie wysyła.

11. Nagrodę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty jej wygrania w konkursie. Po tym terminie uczestnik konkursu traci prawo do nagrody

12. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatyczną akceptację indywidulanych, szczcegółowych warunków konkretnego konkursu i niniejszego ogólnego regulaminu konkursów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

14. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

15. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).

16. Konkursy radiowe nie są "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

17. Radio jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu , o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego konkursu.

19. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rc.fmW sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.